Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  – gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  – u: de gebruiker/ bezoeker van deze website;
  – de content: alle op deze website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u nu bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met de inhoud van deze disclaimer.
 3. ViewOpener heeft de content van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, ViewOpener aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden van het getoonde.
 4. ViewOpener  is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. ViewOpener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 6. ViewOpener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. ViewOpener behoudtzich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van ViewOpener.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 8. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ViewOpener te worden verzocht.